Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δικαιώματα μόνιμων εκπαιδευτικών | Οδηγός

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δικαιώματα μόνιμων εκπαιδευτικών: Ενημέρωση για τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά θέματα των μόνιμων – Οδηγός.

Δικαιώματα μόνιμων εκπαιδευτικών

Τον Οδηγό δικαιωμάτων μόνιμων εκπαιδευτικών έχει κοινοποιήσει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «ο Μύσων», όπου εμπεριέχονται αναλυτικά τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των μονίμων.

Αναλυτικά
Οδηγός δικαιωμάτων μόνιμων εκπαιδευτικών

Από πότε μετράει η προϋπηρεσία και η έναρξη μισθοδοσίας μου;

Η προϋπηρεσία στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του ΦΕΚ. Η μισθοδοσία από την ημέρα ορκωμοσίας/ανάληψης υπηρεσίας (Ν.3528/2007, άρθρ. 19 & 41).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής.

• Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιόριστους να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή και περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.

Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους εκπαιδευτικούς

Προτιμώνται κατά σειρά όσες/όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια/μονάδες μετάθεσης τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους:

• Μονάδες συζύγου 4

• 1ου παιδιού 4

• 2ου παιδιού 4

• 3ου παιδιού 6 και 7 για κάθε ένα από τα επόμενα  παιδιά

• Συνυπηρέτησης 4

• Εντοπιότητας 2 (εφόσον ζητούν τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή κοινότητας που είναι δημότες, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών).

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπ/κοί που υπερέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία [Μονάδες:2 για κάθε έτος υπηρεσίας]

ε) στις δυσμενείς συνθήκες σχολείων όπου υπηρέτησαν [κάθε σχολείο έχει τις δικές του μονάδες]

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι διοριζόμενοι θα καλύψουν καταρχήν λειτουργικές ανάγκες στο σχολείο των περιοχών διορισμού τους, μπορεί όμως να διατεθούν και σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς συζύγων στρατιωτικών

Το άρθρο 21 του Ν.2946/2001 προβλέπει ότι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ε.Δ., ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ) και του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ), επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημοσίου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους. Η παράγραφος 3 προβλέπει για κοινωνικούς λόγους προστασίας του θεσμού της οικογένειας, ότι οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμίδας.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του ΠΥΣΠΕ . Οι δόκιμοι υπάλληλοι παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράμματα εισαγωγικής εκπ/σης .

Μέσα σε τρεις μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας το ΠΥΣΠΕ υποχρεούται να αποφασίσει αν ο δόκιμος υπάλληλος είναι κατάλληλος για μονιμοποίηση. Για το σκοπό αυτό συνεκτιμά τα προσόντα του υπάλληλου όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου.

Ο υπάλληλος που κρίνεται κατάλληλος για μονιμοποίηση μονιμοποιείται.

Ο υπάλληλος που κρίνεται ακατάλληλος απολύεται.

Με το νέο κώδικα δημοσίων υπαλλήλων, στο άρθρο 40 απλουστεύεται η διαδικασία μονιμοποίησης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, η μονιμοποίηση πραγματοποιείται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. πειθαρχική ποινή, πειθαρχική εκκρεμότητα και δυσμενής έκθεση αξιολόγησης), οπότε για τη μονιμοποίηση αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΕΔΩ).

Δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν (από το 2020 και μετά) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού τους, η οποία υποβάλλεται κατόπιν έκδοσης σχετικής πρόσκλησης. Ο Σύλλογός μας διεκδικεί το διάστημα αυτό να περιοριστεί στο ένα έτος.

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

“Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων μετάθεσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων διορισμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’177) «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης,…. Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων … Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται…» πλην των περιπτώσεων των εκπαιδευτικών «που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της nap. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως…» οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται χωρίς ωστόσο ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή να λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης της οργανικής.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το π.δ. 50/1996 (45Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαδικασία μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης διενεργείται μέσα σε νομοθετικώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με έναρξη την υποβολή αιτήσεων από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους στάδια, καθώς και ανατρεπτικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού τους, η οποία υποβάλλεται κατά το ως άνω αναφερόμενο διάστημα, κατόπιν έκδοσης σχετικής πρόσκλησης. Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών είναι άνευ αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και παραμένουν στο αρχείο της υπηρεσίας σας”.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Αιτήσεις-Προθεσμίες

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους/τις εκπαιδευτικούς μέσα στους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο κάθε έτους.

Ποια σειρά ακολουθούν οι διαδικασίες: μεταθέσεων, τοποθετήσεων αποσπάσεων;

1) Οργανικά κενά Φεβρουάριου για να γίνουν οι μεταθέσεις.

2) Μεταθέσεις – Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών

3) Τοποθετήσεις :

α) Υπεράριθμων (προηγούνται)

β) Μετατιθέμενων -Βελτιούμενων (από σχολεία της ίδιας περιοχής) – Διάθεση ΠΥΣΠΕ

4) Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ (Περιφέρειες, Δ/νσεις, Γραφεία, ΥΠΑΙΘ, ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ)

5) Τοποθέτηση όλων των αποσπασμένων στο Νομό και των εκπαιδευτικών του Νομού που ζητούν απόσπαση σε λειτουργικά κενά του Νομού.

6) Διορισμοί

7) Τοποθέτηση Νεοδιόριστων

8) Διαθέσεις- Υπερωρίες

9) Πρόσληψη Αναπληρωτών

10) Τοποθέτηση Αναπληρωτών

11) Πρόσληψη Ωρομισθίων

Έχω πάρει μετάθεση. Πώς θα γίνει η τοποθέτηση μου;

Συνεξετάζονται από το ΠΥΣΠΕ βάσει των μορίων τους :

α) Οι μετατιθέμενοι από άλλους νομούς

β) Αυτοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ .

γ) Οι νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική τοποθέτηση.

δ) Όσοι ζητούν βελτίωση θέσης.

Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται

α) Μόρια δυσμενών συνθηκών

β) Μόρια συνολικής υπηρεσίας

γ) Μόρια γάμου και παιδιών

δ) Μόρια εντοπιότητας. Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός.

ε) Μόρια συνυπηρέτησης. Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος.

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών

Δείτε τις άδειες ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Δικαιώματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών | Οδηγός

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων

Μισθοδοσία μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Νεοδιόριστοι 2023-24: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι διορίζονται-Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση