Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επαγγελματίες Επίτροποι ασυνόδευτων ανηλίκων: Κριτήρια επιλογής | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επαγγελματίες Επίτροποι ασυνόδευτων ανηλίκων: Καθορισμός προσόντων επιλογής, κωλύματα, καθορισμός αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων, τεχνικές λεπτομέρειες εκπαίδευσης | ΦΕΚ.

Επαγγελματίες Επίτροποι ασυνόδευτων ανηλίκων: Κριτήρια επιλογής | ΦΕΚ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ11/οικ.28303/1153, υπέγραψαν και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε. Γιαννακίδης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Θ Φωτίου.

Η ΚΥΑ έχει να κάνει:

  • Με τον καθορισμό των προσόντων για την επιλογή επαγγελματιών επιτρόπων.
  • Τα κωλύματα
  • Τον καθορισμό αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων ανά επαγγελματία επίτροπο
  • Τις τεχνικές λεπτομέρειες εκπαίδευσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

Ο/η επαγγελματίας επίτροπος πρέπει να:

α) Είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με τίτλο σπουδών κοινωνικών, ανθρωπιστικών, νομικών ή πολιτικών επιστημών. β) Έχει καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.

Σε περίπτωση που ο/η επαγγελματίας επίτροπος δεν διαθέτει την ελληνική ιθαγένεια, να έχει άριστη γνώση της ελληνικής γλώσας

γ) Διαθέτει γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

δ) Διαθέτει αποδεδειγμένα γνώση ή/και τουλάχιστον δωδεκάμηνη εμπειρία σε ζητήματα προάσπισης δικαιωμάτων του παιδιού, παροχής συνδρομής και προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή στους τομείς της διεθνούς προστασίας ή προστασίας του παιδιού. Πρόσθετα προσόντα δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, ύστερα από αίτημα του Ε.Κ.Κ.Α. και σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. κατά την κείμενη νομοθεσία.

Που προσλαμβάνονται

Οι επαγγελματίες επίτροποι προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προσλήψεις σε Ν.Π.Δ.Δ. του δημοσίου τομέα, ως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994, όπως αυτός ισχύει.

Πως προσλαμβάνονται

Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Με την ολοκλήρωση της πρόσληψης τους, οι επαγγελματίες επίτροποι εντάσσονται στο Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων που τηρεί το Ε.Κ.Κ.Α., κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η ΚΥΑ περιλαμβάνει και τις ακόλουθες ενότητες

Υποχρεώσεις κι αρμοδιότητες επαγγελματία επιτρόπου

Αμοιβή επαγγελματία επιτρόπου

Σύμβαση επαγγελματία επιτρόπου

Ευθύνη επαγγελματία επιτρόπου

Εκπαίδευση επαγγελματία επιτρόπου

Επιμόρφωση επαγγελματία επιτρόπου

Βασικές Αρχές Δεοντολογίας

Μέγιστος αριθμός υποθέσεων

Συχνότητα επικοινωνίας

Γεωγραφική κάλυψη

Μηχανισμοί παρακολούθησης, υποστήριξης και αξιολόγησης του επαγγελματία επιτρόπου

Μηχανισμοί αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος

Μηχανισμοί καθορισμού του βέλτιστου συμφέροντος

Χρηματοδότηση

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με την ΚΥΑ

Δείτε ακόμη:

Αναπληρωτές ΟΑΕΔ: Διαδικασία πρόσληψης – Καθορισμός κλάδων | ΦΕΚ

GEFYRA: Η πλατφόρμα που “γεφυρώνει” το χάσμα δεξιοτήτων

Αναδοχή: Διαδικασία πιστοποίησης Κοινωνικών Λειτουργών | Τρόπος και ύψος αμοιβής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση