Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΟΑΤΑΠ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Κατατέθηκαν Ερωτήσεις στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΟΑΤΑΠ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Κατατέθηκαν Ερωτήσεις στη Βουλή από την κα Σοφία Ασημακοπούλου Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

Επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΟΑΤΑΠ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΔΟΑΤΑΠ και του νέου του νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατέθεσε Ερωτήσεις στη Βουλή στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου η κα Σοφία Ασημακοπούλου Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Ακολουθούν οι Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 18/12/2023

Της: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ Βουλευτού Β’ Πειραιώς

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π»

Κύριε Υπουργέ, Ο πρώην Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διορίστηκε με τριετή θητεία, στις 13 Φεβρουαρίου 2020 (Φ.Ε.Κ. 104/Υ.Ο.Δ.Δ.). Σύμφωνα με το άρθρο 301 του νόμου 4957/2022 (21/7/2022), ορίζεται ότι: «…Για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ακολουθείται η διαδικασία του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4735/2020 (Α’ 197). Για τον διορισμό του Προέδρου απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της ….».

Αντί αυτών, στις 30/12/2022, η Υπουργός Υ.ΠΑΙ.Θ., εξέδωσε απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και ορισμός των μελών αυτού». (Αρ. Πρωτ. 162287/Ζ1), σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.: «…μεταβατικά από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.» και ορίστηκε «…μεταβατικά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4735/2020 (Α΄197)…» ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. . Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Δεδομένου ότι οι νόμοι 4735/2020 και 4957/2022 ήταν σε ισχύ πολύ πριν τη λήξη της θητείας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για ποιους λόγους δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες για την επιλογή τους;

2. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες που αναφέρονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση (162287/Ζ1, 30/12/2022);

Η Ερωτώσα Βουλευτής

______________________________________

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 21/12/2023

Της: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ Βουλευτού Β’ Πειραιώς

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Εσωτερικών -Την κ. Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Τον κ. Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ»

Κυρίες Υπουργοί, κύριε Υπουργέ,

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. (Άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4115/2013). Στις 28 Αυγούστου 2019 συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Υ.Α. Αριθμ. 132938/Γ4) με τριετή θητεία.

Ενώ ο νόμος 4735/2020 ήταν σε ισχύ, δεν κινήθηκε καμία διαδικασία επιλογής του νέου Προέδρου και του νέου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πριν από τη λήξη της θητείας του (Αύγουστος 2022) όπως προέβλεπε το άρθρο 21 του εν λόγω νόμου, όπου αναφέρεται στην παράγραφο 3 ότι: «Για την επιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Α.Σ.Ε.Π. η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προσώπων. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει από την ημέρα που αναγράφεται στην πρόσκληση».

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με Υπουργική Απόφαση (107881/Γ4 ΦΕΚ 816 Υ.Ο.Δ.Δ.06.09.2022) παρέτεινε τη θητεία του Πρόεδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επιλογής τους σύμφωνα τα άρθρα 20 ως 23 του νόμου 4735/2020. Αντί αυτού, με νέα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 911 Υ.Ο.Δ.Δ. – 05.09.2023) του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έγινε τροποποίηση της Υ.Α.107881/Γ4 06.09.2022 και με την οποία τοποθετήθηκε νέα Πρόεδρος και νέος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θεωρητικά, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών των άρθρων του νόμου 4735/2020. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Για ποιους λόγους δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που όριζαν τα άρθρα 20 ως 23 του νόμου 4735/2020, που ήταν σε ισχύ πριν λήξει η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που συγκροτήθηκε στις 28 Αυγούστου 2019;

2. Για ποιους λόγους δεν ακολουθήθηκαν οι ως άνω διαδικασίες, δεδομένου ότι η παράταση δόθηκε για την ολοκλήρωση αυτών, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4735/2020 που ήταν σε ισχύ, αναφέρεται στην παράγραφο 2 ότι: «…Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία επιλογής νέου προσώπου κατ’ εφαρμογή του παρόντος εκκινεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών»;

3. Δεδομένου ότι τα άρθρα 20 ως 23 του νόμου 4735/2020 καταργήθηκαν με το άρθρο 17 του νόμου 5062/2023 και αντικαταστάθηκαν με διατάξεις του ίδιου νόμου, σύμφωνα με τις οποίες η τοποθέτηση της Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θεωρείται προσωρινή, υπάρχει χρονοδιάγραμμα διαδικασιών επιλογής νέων στελεχών για αυτές τις θέσεις;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Δείτε επίσης

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη | Τι ισχύει 

Πριν φύγετε

Υπολογισμός μισθοδοσίας 2024 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, μόνιμων και αναπληρωτών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση