Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Υλοποίηση από το ΙΕΠ.

Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4003 – 30.08.2021 η υπ. αριθμ. 104671/ΓΔ4 Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή “Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”.

Η Απόφαση αφορά στην υλοποίηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) των δράσεων:
  • “Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.
  • “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.
  • “Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών”.

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της χώρας, τα οποία λειτουργούν ως πιλοτικές σχολικές μονάδες.

Αναλυτικά
Υλοποίηση της δράσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) η δράση «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στο πλαίσιο των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543.

2. Η Πιλοτική Εφαρμογή θα υλοποιηθεί βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων ή/και αυτών που είχαν εκπονηθεί στο πλαίσιο της πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» και έχουν επικαιροποιηθεί με απόφαση του ΙΕΠ (υπ’ αρ. 9/20-02-2020 και 11/27-02-2020 πράξεις ΔΣ του ΙΕΠ).

3. Η ως άνω δράση υλοποιείται σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της χώρας, τα οποία λειτουργούν ως πιλοτικές σχολικές μονάδες.

Οι βασικοί άξονες της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών είναι:

i. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών

ii. Η διδακτική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών

iii. Η διαμορφωτική αξιολόγηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, μέσω συνεργατικής έρευνας δράσης και δημιουργίας κοινοτήτων εκπαιδευτικών.

Σκοπός της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών

Σκοπός της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Χώρας είναι η ανατροφοδότηση από την υλοποίησή τους, καθώς και η διάχυση των δράσεων από την Πιλοτική Εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς της Χώρας σε συνέργεια με τη δράση της προβλεπόμενης επιμόρφωσης στα Προγράμματα Σπουδών.

Αναλυτικότερα, επιδιώκεται η συστηματική επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων, ώστε να καταστεί δημιουργική και αποτελεσματική η εισαγωγή των Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πριν τη γενικευμένη εφαρμογή τους.

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων

1. Οι εκπαιδευτικοί όλων των πιλοτικών σχολικών μονάδων, με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 επιμορφώνονται στα Προγράμματα Σπουδών.

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά ειδικότητά με βάση διατιθέμενο επιμορφωτικό υλικό.

2. Η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) ώρες και πιο συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση, είκοσι (20) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και οκτώ (8) ώρες ατομική μελέτη, οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα έως επτά (7) εβδομάδων.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι (36) ωρών.

Η επιμορφωτική διαδικασία παρακολουθείται και αξιολογείται από το ΙΕΠ σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ.

Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών

1. Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ και υποστηρίζεται μέσω ειδικά διαμορφωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και υποστήριξης όλων των εμπλεκομένων στην Πιλοτική Εφαρμογή.

Η συνεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σε όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 και έχει ως στόχο τη δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών ανά γνωστικό αντικείμενο. Οι κοινότητες εκπαιδευτικών λειτουργούν ως ομάδες αλληλεπίδρασης, αναστοχασμού, δημιουργίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Η Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών

αφορά τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, ανά γνωστικό πεδίο:

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 4003 – 30.08.2021 Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση νεοδιορισθέντων και αναπληρωτών | Εγγραφο
Οδηγίες για εφαρμογή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022, από το ΥΠΑΙΘ
Διευκρινίσεις για ώρες πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών ειδικής αγωγής από το ΥΠΑΙΘ
 ΦΕΚ: Ιδρυση ειδικοτήτων ΙΕΚ: Και στα Πειραματικά-Θεματικά
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση