Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4728-άρθρο 22: Εκλογές αιρετών Σάββατο-Ηλεκτρονική ψηφοφορία-Ενδεχόμενη παράταση θητείας αιρετών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4728-άρθρο 22: Εκλογές αιρετών Σάββατο-Δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας-Ενδεχόμενη παράταση θητείας αιρετών για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας.

Νόμος 4728-άρθρο 22

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 186 – 29.09.2020 ο νόμος 4728 “Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, του Υπουργείου Οικονομικών.

Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων το 1ο Σάββατο Νοεμβρίου

Στον νόμο 4728/2020  περιέχεται το άρθρο 22 με τη διάταξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία  οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ-ΕΒΠ εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του µηνός Νοεµβρίου κάθε δεύτερου έτους, αντί της πρώτης Τετάρτης που ίσχυε έως τώρα.

Πρόβλεψη για ηλεκτρονική ψηφοφορία

Οι εκλογικές διαδικασίες , δύναται να διεξαχθούν µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες.

Πρόβλεψη για ενδεχόμενη αναστολή σταδίων εκλογικής διαδικασίας

Η διάταξη του άρθρου 22 προβλέπει επιπλέον πως, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία και  για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας ή της υγείας των συµµετεχόντων στις διαδικασίες αυτές, με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, αναστέλλονται διάφορα στάδια της προκηρυχθείσας εκλογικής διαδικασίας.

Πρόβλεψη για ενδεχόμενη παράταση θητείας αιρετών

Στην περίπτωση αυτή, µε την ίδια απόφαση, παρατείνεται η θητεία των αιρετών µελών των εν λόγω υπηρεσιακών συµβουλίων για το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως αναγκαίο για να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) µηνών.

Η διάταξη ισχύει και για τις προσεχείς εκλογές

Ανεξαρτήτως της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, µε την οποία έχει καθορισθεί διάφορος χρόνος και τρόπος διεξαγωγής τους.

Νόμος 4728-άρθρο 22 – αναλυτικά
Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής
1. Το άρθρο 19 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που µετέχουν στα:

α) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.),

β) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.),

γ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.),

δ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (A.Π.Υ.Σ.Δ.E.),

ε) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και

στ) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),

εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του µηνός Νοεµβρίου κάθε δεύτερου έτους.

Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

2. Το άρθρο 34 του π.δ. 1/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιρετοί εκπρόσωποι του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του µηνός Νοεµβρίου κάθε δεύτερου έτους.

Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) που λειτουργούν εκτός έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, µπορούν να ψηφίζουν µε αλληλογραφία.»

3. Οι εκλογικές διαδικασίες

που διενεργούνται κατ’ εφαρµογή των παρ. 1 και 2 δύναται να διεξαχθούν µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση του π.δ. 1/2003 και άλλων συναφών διατάξεων που ρυθµίζουν αποκλειστικά και µόνο τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας µε αυτοπρόσωπη εµφάνιση των εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή µε αλληλογραφία.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων

καθορίζονται και ανακαθορίζονται οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών µελών των εν λόγω υπηρεσιακών συµβουλίων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία της παρ. 3, αναστέλλονται διάφορα στάδια προκηρυχθείσας εκλογικής διαδικασίας για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας ή της υγείας των συµµετεχόντων στις διαδικασίες αυτές.

Στην περίπτωση αυτή, µε την ίδια απόφαση, παρατείνεται η θητεία των αιρετών µελών των εν λόγω υπηρεσιακών συµβουλίων για το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως αναγκαίο για να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) µηνών.

5. Οι διατάξεις του παρόντος

εφαρµόζονται για τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως της έκδοσης υπουργικής απόφασης, µε την οποία έχει καθορισθεί διάφορος χρόνος και τρόπος διεξαγωγής τους.

Δείτε τον νόμο 4728/2020

Δείτε επίσης

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων αιρετών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εως 02.10.2020
Ηλεκτρονική ψηφοφορία-εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων Σάββατο | Αρθρο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση