Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων με 4 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές: Από το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων: Η πρόσκληση απευθύνεται σε πτυχιούχους Γεωπονίας, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή άλλων συναφών αντικειμένων.

Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 24/16.02.2021 Aπόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 133ης Συνεδρίασης, ανακοινώνει, στο πλαίσιο της Πράξης: «Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με MIS-5046086 (Κ.Α. 80555), το οποίο εντάχθηκε με την Α.Π. 6277/1430/Α2 20/11/2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΑΔΑ: ΩΡ2Ι46ΜΤΛΡ-525), στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και υπ΄ αριθμ. 9/16.12.2020 Aπόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 127ης Συνεδρίασης (ΑΔΑ: ΩΘΛΞ469Β7Δ-ΦΘΓ),

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων με τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα, Μεταδιδακτορικούς/ες Ερευνητές/τριες στην πόλη της Καλαμάτας για την ανάληψη έργων που σχετίζονται με το ανωτέρω αναφερόμενο έργο και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Α. Τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα στην πόλη της Καλαμάτας

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 19.04.2023, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή την ενδεχόμενη παράταση του. Η τυχόν ανανέωση ή παράταση της σύμβασης θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής και θα αφορά νέο, παρόμοιο αντικείμενο με αυτό της αρχικής πρόσκλησης.

Αμοιβή: Έως 55.200 € ανά θέση

Τόπος απασχόλησης: Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται το παράρτημα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα Εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας.

Απαιτούμενα προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες/ίδες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Βασικό Πτυχίο: Γεωπονίας (4ετούς ή 5ετούς φοίτησης).

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη απαλλαγή (αναβολή) από αυτές μέχρι το πέρας της σύμβασης.

Για τη Θέση 1: Διδακτορικό τίτλο με γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική Μικροβιολογία ή Βιοτεχνολογία Μικροοργανισμών ή Φυτοπαθολογία ή άλλο συναφές με το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Βασικό Πτυχίο: Γεωπονίας (4ετούς ή 5ετούς φοίτησης).

Για τη Θέση 2: Διδακτορικό τίτλο με γνωστικό αντικείμενο: Δενδροκομία ή άλλο συναφές με το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Βασικό Πτυχίο: Γεωπονίας (4ετούς ή 5ετούς φοίτησης).

Για τη Θέση 3: Διδακτορικό τίτλο με γνωστικό αντικείμενο: Φυτοπροστασία ή Βιολογική Καταπολέμηση ή άλλο συναφές με το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Βασικό Πτυχίο: Γεωπονίας (4ετούς ή 5ετούς φοίτησης).

Για τη Θέση 4: Διδακτορικό τίτλο με γνωστικό αντικείμενο: Μικροβιολογία ή Βιοτεχνολογία ή Βιοχημεία ή άλλο συναφές με το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Βασικό Πτυχίο: Γεωπονίας (4ετούς ή 5ετούς φοίτησης), Βιολογίας ή Βιοτεχνολογίας ή άλλο συναφές με το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 3 Απριλίου 2021, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα «Υπόδειγμα αίτησης».

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού απαιτείται η αναγνώριση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άρρενες υποψηφίους).

6. Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα.

7. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα συνεκτιμώμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

8. Συστατικές επιστολές ή άλλα συνηγορούντα στοιχεία, που είναι επιθυμητό να ληφθούν υπόψη.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Δέκα θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες από τη ΔΕΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από το Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση