Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2021.

Θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. Δ2/Σ146/22-09-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο.

Γνωστικό αντικείμενο

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ)

1. Δημόσια διοίκηση και ελεγκτική στα πλαίσια του βιομηχανικού σχεδιασμού της σύγχρονης οικονομίας (εισροές – εκροές).

Υποβολή αιτήσεων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση iees@uowm.gr (Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη Τ.Κ. 50150, τηλ. 2461068110, από 30 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 12 Οκτωβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας (το τμήμα επιλέγει τις προϋποθέσεις).

Το εν λόγω ερευνητικό έργο αναφέρεται σε απασχόληση 40 ωρών ανά εβδομάδα ανά άτομο.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ) και υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους και περιλήψεις των δημοσιεύσεων.

4. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, το ωράριο εργασίας που μπορεί να απασχοληθεί καθημερινά, στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιδρύματος (40 ώρες την εβδομάδα).

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας).

8. Βεβαιώσεις υγείας από παθολόγο και ψυχίατρο.

9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

10. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε άλλους φορείς εκτός του Π.Δ.Μ.

Τα δικαιολογητικά 6 έως 10 θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή τους στην Γραμματεία του Τμήματος η οποία έχει την υποχρέωση να ελέγξει την γνησιότητα τους (ν.4250/2014) πριν την σύναψη της σύμβασης.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση και άλλα χρήσιμα έγγραφα.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών 
Δύο προκηρύξεις για δεκατρείς θέσεις μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Θέση καθηγητή στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση