Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία 5 διατάξεων κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία 5 διατάξεων κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη  Κεραμέως στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως κατέθεσε Τροπολογία με 5 διατάξεις.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις διατάξεις:

1. Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2740/1999.

2. Μεταβατικές διατάξεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής – Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4653/2020.

3. Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις – Τροποποίηση άρθρου 234 ν. 4823/2021.

4. Αποζημίωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν. 4354/2015.

5. Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Άρθρο 1
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2740/1999

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α’ 186), περί της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τη σύνθεση της Κ.Ε.Ε.,

β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την ιδιότητα των εισηγητών θεμάτων,

γ) το τρίτο εδάφιο καταργείται,

δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την ιδιότητα του γραμματέα και του αναπληρωτή του,

ε) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς το είδος της υποστήριξης που παρέχεται από το γραμματειακό προσωπικό,

στ) προστίθεται έκτο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο (2) εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα που είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., με επιστημονική γνώση και εμπειρία προγραμμάτων ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε., εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του από τους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΠΕ που έχουν γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας από τις εξεταζόμενες γλώσσες ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλολογίας της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για την υποστήριξη της ως άνω επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.

Η θητεία των μελών της Κ.Ε.Ε., του γραμματέα και του αναπληρωτή του, των εισηγητών θεμάτων και του περαιτέρω γραμματειακού προσωπικού είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.».

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής – Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4653/2020

Στο άρθρο 61 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ του νόμου αυτού για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να αφορά στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού το έτος 2022, και αβ) να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αποκλειστικά οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6.12.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η), και όχι οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2020-2021,

β) το δεύτερο εδάφιο καταργείται, και το άρθρο 61 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 61 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’ Κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η).».

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις – Τροποποίηση άρθρου 234 ν. 4823/2021

Στο άρθρο 234 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 234 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 234

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’ 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του.

Ο επανακαθορισμός των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) γίνεται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

2. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022, η παράταση του χρόνου εξέτασης των υποψήφιων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) αποτελεί αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26.2.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 2. και Θρησκευμάτων (Β’ 897), του άρθρου 12 της υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 1736), της παρ. 8 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 272) και του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1538).».

Άρθρο 4
Αποζημίωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν. 4354/2015

Στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί της έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό αποζημίωσης για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης / αναβαθμολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων εξετάσεων, καθώς και στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο, τροποποιείται, αα) με την προσθήκη πρόβλεψης για καθορισμό αποζημίωσης και για την περίπτωση της διεξαγωγής εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και κληρώσεων για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), αβ) με την κατάργηση της πρόβλεψης για έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης το αργότερο έως 31.12.2016 και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις,

β) καταργείται το δεύτερο εδάφιο,

γ) στο τρίτο εδάφιο γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, καί η παρ. 4 του άρθρου 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης /αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των:

α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

β) εξετάσεων ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (Ε.ΠΑΣ.),

γ) εξετάσεων ελληνομάθειας,

δ) εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και

ε) εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και κληρώσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση κ.λπ.), μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες, οι οποίες περιγράφονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, μη τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 3.».

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), η θητεία των οποίων λήγει την 31η.8.2022, δεν δύναται να εκδοθεί πριν από την 30ή.6.2022, κατά παρέκκλιση του άρθρου 69 του ν. 4692/2020 (A’ 111), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, καιτης παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα, αντίστοιχα.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των οργάνων της παρούσας πριν από την 30η.6.2022, οι εκλογές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της ανάδειξης των μονομελών οργάνων της παρ. 1 έως την 1η.9.2022, η θητεία των Πρυτανικών Αρχών και Κοσμητόρων Σχολών των Α.Ε.Ι., η οποία λήγει την 31η.8.2022, παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 31η.12.2022.

Δείτε την Τροπολογία με τις 5 διατάξεις ΥΠΑΙΘ

Δείτε επίσης

4 τροπολογίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για ΕΒΕ, Τράπεζα Θεμάτων, ύλη, ΑΕΙ-Κεραμέως: “Η Ελλάδα άλλαξε” 

Υπουργικό Συμβούλιο-Κεραμέως: Οι 4 άξονες του νέου νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια

Κεραμέως-voucher 200 ευρώ: Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα 

 Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ, Μετατάξεις, Αποσπάσεις, νέες Προκηρύξεις ΑΣΕΠ, εισαγωγική επιμόρφωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση