“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες ΠΔΕ Πελοποννήσου για κατάθεση αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες ΠΔΕ Πελοποννήσου για κατάθεση δικαιολογητικών και αιτήσεων από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Οδηγίες ΠΔΕ πελοποννησου για την κατάθεση δικαιολογητικών από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια των αριθ. 1ΕA/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για τη συμμετοχή στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και της σχετικής πρόσκλησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των παραπάνω προκηρύξεων και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67327/Ε4/30-4-2019 πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ,

καλούνται

οι υποψήφιοι/ες Ε.Β.Π. κλάδου ΔΕ01 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 να καταθέσουν την ειδική έντυπη αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε ́ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των ανωτέρω προκηρύξεων:

από 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη έως και 7 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου καθημερινά από 8.30 π.μ. έως και 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (Τ. Σεχιώτη 38-40, 22132-Τρίπολη).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη της κατάθεσης του συνόλου των δικαιολογητικών μαζί με την έντυπη αίτηση που επισυνάπτεται και ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 67327/Ε4/30-4-2019 πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών δεν θα προβαίνουν σε περαιτέρω έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι με την έλευσή τους, να έχουν συμπληρωμένη την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους και τη διευκόλυνση της διαδικασίας και να ακολουθήσουν απαρέγκλιτα τα παρακάτω βήματα:

1.Να μελετήσουν προσεκτικά την υπ’ αριθ. 1ΕA/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019), η οποία αφορά στον κλάδο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ή την υπ’ αριθ. 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) η οποία αφορά στους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και να επικεντρωθούν στα τυπικά και γενικά προσόντα που οι ίδιοι κατέχουν, (το στοιχείο αυτό θα τους χρησιμεύσει για τη συμπλήρωση της αίτησης κατάθεσης των δικαιολογητικών), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους κωδικούς που αντιστοιχούν στο κάθε προσόν/στοιχείο, το οποίο θα τους χρησιμεύσει για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ.

2. Να μελετήσουν προσεκτικά την υπ’ αριθ. 67327/Ε4/30-4-2019 Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ.

3. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/) αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη.

4.Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν να ελέγξουν σε αυτόν, τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και επικυρωθεί και τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν κατά την εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών της παρούσης, δεδομένου ότι αυτά θα πρέπει να τα επικαλεστούν και να τα καταγράψουν στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών (υπάρχει στην πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ).

Τα στοιχεία που δεν είναι καταχωρημένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να τα καταγράψουν στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών και να τα προσκομίσουν μαζί με την αίτηση. Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών, θα συμπληρωθεί μόνο από όσους επιθυμούν τροποποίηση ή συμπλήρωση των ήδη καταχωρημένων στοιχείων/πεδίων, στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ.

Δείτε:

Αιτήσεις ΟΠΣΥΔ – ΑΣΕΠ: Τι ζητάμε από το Υπουργείο για να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία για τους διορισμούς

Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποχρεούνται να τα καταθέσουν μαζί με την αίτηση. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν πρέπει να είναι συρραμμένα με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι υποψήφιοι καλό είναι να αναγράψουν στις Υποενότητες ΙΙ και ΙΙΙ της αίτησής τους τον αριθμό πρωτοκόλλου ή/και την ημερομηνία (εφόσον υπάρχουν) των δικαιολογητικών που επισυνάπτουν.

5.Η φετινή προϋπηρεσία των ΕΕΠ -ΕΒΠ είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ και ως εκ τούτου δε θα εκδοθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας τρέχοντος έτους για το σκοπό αυτό.

6. Για όλα τα προηγούμενα έτη (συμπεριλαμβανομένου και ολόκληρου του 2017-2018) ο υποψήφιος θα προσκομίσει τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του.

7. Προϋπηρεσία σε κοινωφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ δεν προσμετράται. Οι προϋπηρεσίες που προσμετρώνται αναφέρονται ρητά τόσο στον 4589/2019 (άρθρο 61, παρ. 4 στ) όσο και στις σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

8. Όλοι οι άρρενες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού ή απαλλαγή από τις εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Όποιος υποψήφιος δεν έχει στο φάκελό του καταχωρισμένο στρατό δεν θα δύναται ούτε να διορισθεί ούτε να προσληφθεί.

9. Αναφορικά με την παιδαγωγική επάρκεια σύμφωνα με την τροποποίηση του Ν.4589/2019 (αναγράφεται ακριβώς στην προκήρυξη 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ Κεφ Δ΄ σημείο 4) θα ισχύσει ότι ίσχυε μέχρι σήμερα.

Δηλαδή οι υποψήφιοι των κλάδων με πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ (πλην των ΠΕ25) θα έχουν πρόταξη οι ΑΕΙ και οι ΤΕΙ με παιδαγωγική. Οι υποψήφιοι των κλάδων μόνο με ΑΕΙ δεν θα χρειάζονται την παιδαγωγική.

10. Επίσης, όποιος καταθέτει δικαιολογητικά στις ΠΔΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί την αίτηση που είναι για την προκ. 1ΕΑ και 2ΕΑ και όχι αυτή που είναι για την προκήρυξη 3ΕΑ (για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ).

11. Επειδή, κάποιοι κλάδοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αναγράφονται στην προκήρυξη 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-04-2019), αυτοί θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία με κατάθεση όμως των δικαιολογητικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες ημερομηνίες (02-05-2019/30-05-2019 κατάθεση δικαιολογητικών, 08-05-2019/24-05-2019 ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ).

12. Υποψήφιος ΕΕΠ-ΕΒΠ με 2ο κλάδο ΠΕ02ΕΑΕ  στην περίπτωση που θέλει να κάνει αίτηση ως ΕΕΠ-ΕΒΠ θα καταθέσει στις ΠΔΕ όλα τα δικαιολογητικά του και δεν θα πάει σε κάποια ΔΔΕ εκτός αν έχει να καταθέσει προϋπηρεσία ως ΠΕ02 ή το ίδιο το πτυχίο του ΠΕ02 (και προφανώς σε αυτή την περίπτωση και το κριτήριο που τον εντάσσει στην ΕΑΕ). Αυτό αναφέρεται ρητά στην ΥΑ πρόσκλησης.

13.Υποψήφιος που δεν επιθυμεί να καταθέσει αίτηση ως ΕΕΠ-ΕΒΠ αλλά μόνο ως ΠΕ02ΕΑΕ, θα πρέπει να καταθέσει στην οικεία ΠΔΕ μόνο (εννοείται εφόσον υπάρχουν) τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ΕΕΠ για τα προηγούμενα έτη που δεν είναι καταχωρημένες στο ΟΠΣΥΔ.

Δείτε:

Αιτήσεις διορισμών σε ΠΔΕ: Ανακοινώσεις για κατάθεση δικαιολογητικών και μη εγγεγραμμένους στο ΟΠΣΥΔ από 9 ΠΔΕ

Η ΠΔΕ Πελοποννήσου στην προσπάθειά της να εξυπηρετήσει, με τον καλύτερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο, τους υποψήφιους του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στη διαδικασία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, για την ένταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες, αποφάσισε η κατάθεση αυτών να γίνεται κατόπιν ραντεβού που θα καθορίζεται, τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία προσέλευσης για κατάθεση δικαιολογητικών με την αποστολή email στο:

giannopoulou@pdepelop.gr στο οποίο θα αναγράφεται από τον υποψήφιο, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κλάδος, τόπος και η επιθυμητή ημερομηνία προσέλευσης κατάθεσης δικαιολογητικών.

Επιβεβαίωση του ραντεβού θα πραγματοποιείται με απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμά του.

Επιπρόσθετα και για τον ίδιο λόγο καθορίζει ως χώρους παραλαβής των σχετικών δικαιολογητικών για τις παρακάτω ημερομηνίες και από ώρα 09-00 έως 17.00 και τους εξής:

  1. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου: 15-05-2019 και 30-05-2019

  2. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους : 16-05-2019, 24-05-2019 και 03-06-2019

  3. 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας : 17-05-2019, 22-05-2019 και 29-05-2019

  4. 4ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης:20-05-2019 και 28-05-2019

Δείτε:

Ερωτήματα αιτήσεων: Διευκρινήσεις ζητούν η ΠΟΣΕΕΠΕΑ και οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ από το Υπουργείο

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Υπενθυμίζουμε στα υποψήφια μέλη ΕΒΠ και ΕΕΠ στο ότι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες είναι:

1.Η κατάθεση της ειδικής έντυπης αίτησης μετά των συνημμένων σ’ αυτήν δικαιολογητικών στις ΠΔΕ (από 8/5/2019 έως και 7/6/2019) και

2. Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ (από 21/5/2019 έως και 5/6/2019).

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1ΕΑ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019)

2ΕΑ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019)

67327/Ε4/30-4-2019 Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ

Ειδική Έντυπη Αίτηση Κατάθεσης Δικαιολογητικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση