Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ: Διαδικασία και Παραστατικά εκκαθάρισης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ: Διαδικασία και Παραστατικά εκκαθάρισης – Εγγραφο Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου

Διαδικασία και Παραστατικά εκκαθάρισης οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου στο πλαίσιο των Πράξεων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ που υλοποιεί η Υπηρεσία,η εκκαθάριση οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών /ΕΕΠ/ΕΒΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1566/1985, Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’), της ΥΑ 2/73/ΔΕΠ/2016-ΦΕΚ B/20/14.1.2016, της ΥΑ 2/56533/0022/2006 – ΦΕΚ: 1535/Β/2006, της γνωμοδότησης 103/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των υπ’ αρ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 και 2/37616/ΔΕΠ/30-05-2016 εγγράφων του Γ.Λ.Κ.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των οδοιπορικών εξόδων των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ΕΒΠ, που διατίθενται σε άλλη Σχολική Μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου, θα πρέπει να τηρούνται στο Αρχείο της Διεύθυνσης τα ακόλουθα παραστατικά:

 1. Κατάσταση πληρωμής δαπάνηςυπογεγραμμένη εις διπλούν από τον εκάστοτε υπόχρεο αναπληρωτή Εκπαιδευτικό/ΕΕΠ/ΕΒΠ και τον Διευθυντή της ΔΠΕ/ΔΔΕ. (βλ. Υπόδειγμα 1).
 2. Κατάσταση «Αποζημίωση Οδοιπορικών» από το ΟΠΣΔ μισθοδοσίας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της ΔΠΕ/ΔΔΕ και τον καταχωριστή, σε κάθε σελίδα.
 1. Ατομική Κατάσταση Οδοιπορικών εξόδων ανά μήνα για κάθε αναπληρωτή Εκπαιδευτικό/ΕΕΠ/ΕΒΠ από το ΟΠΣΔμισθοδοσίας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της ΔΠΕ/ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα.
 2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την τοποθέτηση και διάθεση των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, αναρτημένη στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 3. Παρουσιολόγια/Απουσιολόγια των Σχολικών Μονάδων στις οποίες διατίθεται ο αναπληρωτής Εκπαιδευτικός/ΕΕΠ/ΕΒΠ.
 4. Βεβαίωση μετακινήσεων (βλ. Υπόδειγμα 2ημερολογιακή κατάσταση).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας του αναπληρωτή Εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 6. Έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων, μεταξύ: α) Σχολείου Τοποθέτησης και του Σχολείου Διάθεσης καιβ) Κατοικίας τους και του Σχολείου Διάθεσης, όπως αυτό εκδίδεται από τη διαδικτυακή εφαρμογή «Δ.Ε.Υ.Χ.Α.» με χρήση του Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων «στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kmd.ggde.gr.
 1. Για τους μετακινούμενους με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο: α) Υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον αριθμό της άδειας οδήγησης και β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και της άδειας οδήγησης του ιδίου.
 2. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση που υπάρχουν στη διαδρομή. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης  μπορούν να προσκομίσουν από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων κατάσταση διελεύσεων στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, και η ώρα διέλευσης από τον σταθμό διοδίων.
 3. Για τους μετακινούμενους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα εισιτήρια ή οι αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής.

Η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων προϋποθέτει την ανάρτησηστην Πλατφόρμα Ανάρτησης ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (invoices)των παρακάτω:

 • Τα παραστατικά: «Κατάσταση πληρωμής δαπάνης», 2. «Κατάσταση Αποζημίωση Οδοιπορικών», και4. «Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών»της ανωτέρω λίστας
 • Βεβαίωση τήρησης αρχείου παραστατικών οδοιπορικών εξόδων (βλ. Υπόδειγμα 3)
 • Βεβαίωση Ελέγχου Δαπάνης Οδοιπορικών Εξόδων Πράξης(βλ. Υπόδειγμα 4)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Για τα παραστατικά:3.Ατομική Κατάσταση Οδοιπορικών εξόδων ανά μήνα για κάθε αναπληρωτή Εκπαιδευτικό/ΕΕΠ/ΕΒΠ, Βεβαίωση μετακινήσεων και 8.Έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων, της ανωτέρω λίστας, θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας.
 • Από τη λήξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη της Σύμβασης οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ παραμένουν στο σχολείο τοποθέτησης. Σε περίπτωση υπηρεσιακών αναγκών δύναται να μεταβαίνουν στο σχολείο διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία του αναπληρωτή θα αποτυπώνεται στα σχετικά παρουσιολόγια/απουσιολόγια.

Η Μονάδα Δ΄ της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας πιστώνει το λογαριασμό της εκάστοτε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τα ποσά των Δικαιούχων, και στη συνέχεια ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης πιστώνει τους λογαριασμούς των δικαιούχων.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΠΕ/ΔΔΕ αναρτά στην Πλατφόρμα Ανάρτησης ΕΣΠΑ.  

 

1.         τα αποδεικτικά πίστωσης των λογαριασμών των αναπληρωτών

2.         την κίνηση λογαριασμού

όπως εξάγονται από την εφαρμογή του InternetBanking.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλα τα παραστατικά για την εκκαθάριση των οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου αναρτώνται στην Πλατφόρμα Ανάρτησης ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (invoices)το αργότερο μέχρι τις 31/10εκάστου έτους. Παραστατικά εκκαθάρισης οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου που θα αναρτώνται μετά τις 31/10  δε θα δύναται να εκκαθαριστούν μέσω τωνσυγχρηματοδοτούμενων  Πράξεων και οι Διευθυντές ΔΠΕ/ΔΔΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ανάλογες πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας

Κωνσταντίνος Δ. Βαλιάντζας

Δείτε σε μορφή pdf Διαδικασία και Παραστατικά oδοιπορικών εξόδων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ

Δείτε επίσης

Παράταση διδακτικού έτους-συμβάσεων αναπληρωτών | Τροπολογία
Εγκύκλιος παράλληλης στήριξης 2020: Συνεκπαίδευση-ΕΒΠ-Σχολικός Νοσηλευτής (ΠΕ25)
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση