Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση οδηγού υλοποίησης Προγράμματος Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα Γενικά σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση οδηγού υλοποίησης Προγράμματος Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα Γενικά σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τροποποίηση οδηγού υλοποίησης

Τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ 5070727,

Αποφασίζουμε

Στο Κεφάλαιο 4, την Τήρηση Αρχείου στο σημείο 2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο σημείο 3. Σχολικές Μονάδες Εφαρμογής της Πράξης για την κάλυψη όλων των απαιτούμενων παραστατικών, όπως προκύπτουν από την υπ’ αρ. πρωτ 142524/ΓΔ4/26-10-2020 ΥΑ (4716/τ. Β΄/26-10-2020) με θέμα “Ειδικότερα καθήκοντα των κλάδων ΠΕ 23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021”.

Η τροποποίηση του Κεφαλαίου 4 είναι ως εξής:
Σημείο 2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 • Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης (αναρτημένη στη Διαύγεια),
 • Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και περίληψη αυτής (αναρτημένη στη Διαύγεια),
 • Απόφαση Τοποθέτησης – Διάθεσης στο(α) σχολείο(α) (αναρτημένη στη Διαύγεια)
 • Αποφάσεις μείωσης ωραρίου (εάν αφορά),
 • Απόφαση ανάληψης υπηρεσίας στο(α) σχολείο(α) τοποθέτησης-διάθεσης,
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Απασχόλησης του αναπληρωτή ΕΕΠ στο σχολείο τοποθέτησης / Διάθεσης,
 • Ατομικό Απουσιολόγιο  ανά  σχολείο  τοποθέτησης  (τηρείται  στη  διεύθυνση  εκπαίδευσης και στη σχολική μονάδα τοποθέτησης),
 • Αποφάσεις έγκρισης αδειών,
 • Καταστάσεις απεργιών (μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού συστήματος μηχανογραφικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης Myschool και
 • Μισθοδοτική Κατάσταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
 • Στοιχεία εφαρμογής της υπ’ αρ. πρωτ.142628/ΓΔ4/30-08-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3032/τ. Β΄/04-09-  2017) περί καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και σχετικές εγκυκλίους που συνοδεύουν αυτή.
 • Στοιχεία εφαρμογής της παραγράφου β΄ του άρθρου 1 της υπ΄αρ. πρωτ. 142524/ΓΔ4/26-10- 2020 ΥΑ (4716/τ. Β΄/26-10-2020 με θέμα : “Ειδικότερα καθήκοντα των κλάδων ΠΕ 23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευση από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» Υ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID19”.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ελέγχου και εφόσον απαιτηθεί, η Σχολική Μονάδα θα πρέπει να αποστείλει σε εύλογο χρονικό διάστημα στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα πρωτότυπα παραστατικά που αφορούν τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου.

Σημείο 3. Σχολικές Μονάδες Εφαρμογής της Πράξης

 

 • Φάκελος με τα Απουσιολόγια των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Σε περίπτωση που αναρτώνται στην Πλατφόρμα Ανάρτησης Παραστατικών από τις Σχολικές Μονάδες (invoices-schools), στο αρχείο των σχολείων παραμένουν τα πρωτότυπα ενώ σε περίπτωση που τα πρωτότυπα αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα σχολεία φυλάσσονται αντίγραφα αυτών. 
  • Στοιχεία εφαρμογής της υπ’ αρ. πρωτ.142628/ΓΔ4/30-08-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3032/τ. Β΄/04-09-2017) περί καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και σχετικές εγκυκλίους που συνοδεύουν αυτή.
  • Στοιχεία εφαρμογής της παρ. α΄και γ΄του άρθρου 1 και παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄αρ. πρωτ. 142524/ΓΔ4/26-10-2020 ΥΑ (4716/τ. Β΄/26-10-2020 με θέμα : “Ειδικότερα καθήκοντα των κλάδων ΠΕ 23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευση από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» Υ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID19”.

   

  Β. Επιπρόσθετα ακολουθεί το Υπόδειγμα 3 το οποίο τροποποιείται ως προς τον τίτλο…..
Δείτε σε μορφή pdf την Τροποποίηση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς

Δείτε σχετικά

Σχολεία πρόσληψης Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών | Νέο ΦΕΚ
 Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία: Σκοπός-πλαίσιο δράσης-στόχοι-ρόλοι-μεθοδολογία-εργασιακά | Οδηγός
Οδηγός υλοποίησης Προγράμματος ΕΣΠΑ υποστήριξης σχολείων από Κοιν. Λειτουργούς και Ψυχολόγους
Ενημερωμένο εγχειρίδιο αφαίρεσης περιοχών από αίτηση Αναπληρωτή | Ενημέρωση
Τροποποίηση περιοχών ΟΠΣΥΔ-πληρωμή αναπληρωτών: Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε επίσης

 Προσλήψεις Ψυχολόγων ΕΠΑΛ 2020-21: 220 στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση