Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποτελέσματα αξιολόγησης σχολικής μονάδας στην πρώτη εφαρμογή 2021-22 | Εκθεση ΙΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποτελέσματα αξιολόγησης σχολικής μονάδας στην πρώτη εφαρμογή 2021-22-Οπως τα παρουσίασε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) – Αναλύσεις, Πίνακες και σχεδιαγράμματα.

Αποτελέσματα αξιολόγησης σχολικής μονάδας

Τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής 2021-22 του Συλλογικού Προγραμματισμού και της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων παρουσίασε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε Εκθεση που κοινοποίησε με αναλύσεις, Πίνακες και σχεδιαγράμματα.

Σύμφωνα με την Εκθεση του ΙΕΠ, επετεύχθη σε σημαντικό βαθμό το βασικό ζητούμενο της πρώτης εφαρμογής που ήταν η σταδιακή εξοικείωση με το πλαίσιο και η ανάπτυξη κουλτούρας αξιολόγησης, ενώ τα σχολεία φαίνεται ότι μπήκαν σε διαδικασία προβληματισμού και αναζήτησης.

Δύσκολη χρονιά

Οπως επισημαίνεται η πρώτη, ολοκληρωμένη, εφαρμογή του συστήματος έλαβε χώρα σε μια δύσκολη, απαιτητική χρονιά λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων (covid-19) αλλά και της εισαγωγής πολλαπλών εκπαιδευτικών αλλαγών/ καινοτομιών και συνάντησε έντονες αντιδράσεις από τα εκπαιδευτικά σωματεία.

Προέκυψαν δυσκολίες

Ετσι, πάντα σύμφωνα με την Εκθεση, προέκυψαν δυσκολίες στην κατανόηση των βασικών παραδοχών και στοχεύσεων της εσωτερικής αξιολόγησης, παρεμποδίστηκε η ετοιμότητα των σχολικών μονάδων να ανταποκριθούν στις τυπικές υποχρεώσεις (τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, ορθή υποβολή των εκθέσεων) αλλά και στην ουσιαστική αξιοποίηση των αξιολογικών διαδικασιών προκειμένου να βελτιώσουν, συλλογικά και στοχευμένα, πτυχές του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Τα θετικά σημεία

Μιλώντας για τα θετικά σημεία της διαδικασίας το ΙΕΠ αναφέρει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σχολείων, σχολείων και Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, εκπαιδευτικών και άλλων φορέων (π.χ. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ΠΕ.Κ.Ε.Σ., κ.ά.), καθώς και τη δημιουργία αφετηρίας για διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών και την αναγνώριση προβληματικών καταστάσεων και προσπάθεια επίλυσής τους με επαναπροσδιορισμό στόχων και ενεργειών.

Ως θετικές προεκτάσεις της διαδικασίας το ΙΕΠ κατέγραψε τις εξής:

✓ Στην πλειονότητα των ομάδων των εκπαιδευτικών αναπτύχθηκε κλίμα συνεργασίας, διαλόγου και δημιουργικού προβληματισμού, ενισχύοντας τις σχέσεις και αναδεικνύοντας καινούριες δυναμικές των σχολικών μονάδων.

✓ Αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας ως μία επαγγελματική σχέση που περιλαμβάνει ισοτιμία και αποδοχή. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αντιμετωπίστηκαν ως παιδαγωγικές προκλήσεις, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων διαχειρίστηκαν με επαγγελματική συνέπεια.

✓ Σημειώθηκε σε κάποιο βαθμό αλλαγή στάσεων και τροποποίηση εσφαλμένων, ως προς τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παραδοχών.

✓ Διαμορφώθηκαν -στο μέτρο του δυνατού – δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες και δημιουργήθηκαν κοινότητες μάθησης.

✓ Διερευνήθηκαν με τρόπο συστηματικό και συντεταγμένο οι ανάγκες των σχολικών μονάδων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους και αναζητήθηκαν πόροι για την ικανοποίησή τους.

✓ Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, οι εκπ/κοί πραγματοποίησαν συνεργασίες με κέντρα πρόληψης-προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας – εφαρμογή στοχευμένων δράσεων.

✓ Η αλληλεπίδραση μεταξύ ΣΕΕ – εκπαιδευτικών κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα.

✓ Παρήχθη ποικίλο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό και καθιερώθηκαν καλές πρακτικές.

Ενδεικτικά:

• Αξιοποίηση παιδαγωγικών & διδακτικών πρακτικών για την ένταξη μαθητών με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και τη συμπερίληψη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

• Σχεδιασμός ενεργειών πρόληψης & διαχείρισης κρίσεων – Δημιουργία Συμβολαίων Τάξης, Ομάδων Διαμεσολάβησης

• Βελτίωση υποδομών σχολικών μονάδων (αύλειοι χώροι, βιβλιοθήκες, αίθουσες διδασκαλίας, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.ά.)

• Εκσυγχρονισμός ψηφιακών υποδομών και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας

• Δημιουργία δικτύου σχολείων με κοινά στοχευμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Ως Προβλήματα αναφέρονται τα εξής:

✓ Ελλιπής κατανόηση της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής αναγκαιότητας των σχεδίων δράσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι Σύλλογοι Διδασκόντων να λειτουργήσουν ομοιόμορφα και τυπικά.

✓ Ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν ωράριο σε περισσότερα από ένα σχολεία.

✓ Η πρώτη εφαρμογή και οι περιορισμοί της πανδημίας, συνετέλεσαν, σε αρκετές περιπτώσεις, στην αναπροσαρμογή των Σχεδίων Δράσης ως προς τη μεθοδολογία τους και στην τροποποίηση επιμέρους στόχων.

✓ Έλλειψη ερευνητικής εμπειρίας και των σχετικών δεξιοτήτων ή και σε έλλειμα αισθήματος συλλογικότητας.

✓ Αρνητική στάση κάποιων εκπαιδευτικών να εμπλακούν σε κάτι νέο και άγνωστο γι’ αυτούς/ές.

✓ Δυσκολία στην καταγραφή των στόχων, με αποτέλεσμα ορισμένα σχέδια να είναι ασαφή ή να περιλαμβάνουν δράσεις λιγότερο σχετικές με τους στόχους.

✓ Δυσκολία στην επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης της διαδικασίας, ώστε με σαφήνεια και αξιοπιστία να αναδειχθούν τα ποσοτικά δεδομένα και τα ποιοτικά συμπεράσματα (κριτήρια επιτυχίας που δεν συνδέονται με τα εργαλεία «μέτρησής» τους και τις δράσεις υλοποίησης – γενικά ή ασαφή κριτήρια με ισχυρό βαθμό υποκειμενικότητας).

✓ ΣΔ που προσομοίαζαν με προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.λπ. – ασαφής ταυτότητα του ΣΔ – ελλιπής συσχέτιση μεταξύ μέσων εφαρμογής, κριτηρίων επιτυχίας και χρήσης εργαλείων αποτίμησης.

✓ Υποχρέωση υλοποίησης πολλών σχεδίων σε μια σχολική μονάδα στις πολυδύναμες σχολικές μονάδες (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, Μουσικά σχολεία κ.ά.) – επίπτωση στην παρακολούθηση των δράσεων και την ποιότητά τους.

✓ Στα ΓΕΛ, η πίεση για ολοκλήρωση και εμπέδωση της ύλης κατέστησε πιο δύσκολη την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση με ερευνητικά εργαλεία αποτίμησης των δράσεων.

✓ Περιορισμένη ανταπόκριση των γονέων σε κάποιες περιπτώσεις. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι λίγες περιπτώσεις όπου λειτούργησαν σχολές γονέων.

Δείτε ολόκληρη την Εκθεση αναλυτικά ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Χρονοδιάγραμμα Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης σχολ. μονάδων 2023-24 

Δείτε επίσης

Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο με Πίνακες και παραδείγματα-Μισθολογικά κλιμάκια | Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ 

Νέος τρόπος καταγραφής κενών το 2024: Τι είπε ο Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκης και για τις προσλήψεις Παράλληλης 

Πιερρακάκης για αλλαγές στα σχολεία, αξιολόγηση εκπ/κών, μείωση γραφειοκρατίας, ίδρυση ιδιωτικών Παν/μίων 

Πιερρακάκης στο CNN Insights: Βυζαντινή Αυτοκρατορία η γραφειοκρατία του Υπ. Παιδείας-Τι είπε για τα κενά

Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και ΑΣΕΠ: Βελτιώσεις και αυτοματοποίηση διαδικασιών προανήγγειλε η Υφ. Παιδείας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση