Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δύο θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δύο θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι τις 26 Απριλίου 2021.

Δύο θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 9/29-03-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

1. Μελέτη των ημιεκτατικών συστημάτων εκτροφής αιγών σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας: Από την αειφορική απόδοση στο γάλα βόσκησης (grass fed).

2. Προσδιορισμός και συσχέτιση αλληλόμορφων γονιδίων και γονοτύπων με αναπαραγωγικές παραμέτρους σε αυτόχθονες φυλές προβάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής στα γνωστικά πεδία των Γεωπονικών Επιστημών καθώς και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά που θεραπεύει το τμήμα Γεωπονίας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας ταχυδρομικώς, από τις 05/04/2021 μέχρι 26/04/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα, τηλ. 23850-54610) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ankonstantinidou@uowm.gr.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση κατά την κατάθεσή της θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.

3. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.

4. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή σε άλλο ΑΕΙ ούτε έχει υποβάλει διδακτορική διατριβή για κρίση με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα σε άλλο ΑΕΙ ελληνικό ή της αλλοδαπής.

6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές με τους οποίους ο υποψήφιος έχει ακαδημαϊκή σχέση, σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες.

7. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Γ1/C1 της Αγγλικής ή άλλης γλώσσας που να αποδεικνύεται με Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντιστοίχου επιπέδου πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων στην Ελλάδα φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ για επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1. Δεν απαιτείται, αν υπάρχουν τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό.

8. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή, που έχει εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από τα οποία αποφοίτησε ο υποψήφιος/α.

9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετική εμπειρία κ.λ.π. (εφόσον υπάρχουν).

10. Συνοπτικό σχέδιο πρότασης Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας στο τηλέφωνο 23850-54610 (ώρες 09:00-13:00) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ankonstantinidou@uowm.gr.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη και την αίτηση υποψηφιότητας.

Δείτε επίσης
Δεκαοχτώ θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστημίου Πατρών: Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες
Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση