Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δεκαοχτώ θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δεκαοχτώ θέσεις υποψηφίων διδακτόρων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31/05/2021 στη γραμματεία του τμήματος.

Δεκαοχτώ θέσεις υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων ως εξής:

Θέσεις

1. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα» (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας).

2. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Πολύ-Πρακτορικά Συστήματα (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας).

3. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Ελέγχου Συνεργατικής Κίνησης Πολύ-Πρακτορικών Εναέριων Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς).

4. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Ελέγχου Κατανεμημένης Αυτονομίας και Μικτής Πρωτοβουλίας Σμήνους Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς).

5. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αναδιαμορφώσιμες Ευφυείς Επιφάνειες για Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών Πέραν του 5G / 6G [Reconfigurable Intelligent Metasurfaces for Beyond 5G/6G Wireless Communication Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

6. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης / Βαθιάς Μάθησης για Ασύρματες Επικοινωνίες [Machine Learning/Deep Learning Techniques for Wireless Communications]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

7. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ασφάλεια στο Φυσικό Επίπεδο για Επικοινωνίες 5G/6G [Physical Layer Security in Beyond 5G/6G Communications» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

8. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ασύρματα Δίκτυα Υποβοηθούμενα από UAV [UAV-Assisted Wireless Networks» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

9. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προηγμένες Τεχνικές Διαμορφώσεων για Συστήματα Επικοινωνίας Ορατού Φωτός [Advanced Modulation Techniquesfor VLC Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

Θέσεις

10. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προδραστική Ευφυΐα πάνω σε Κατανεμημένες Ροές Δεδομένων για τη στήριξη Αποφάσεων» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).

11. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Βιο-εμπνευσμένα Διηθητικά Συστήματα στις Παρυφές του Δικτύου» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).

12. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προσαρμοζόμενη Ευφυΐα για τη Διαχείριση Αυτόνομων Κόμβων στο Διάχυτο Υπολογισμό» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).

13. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ελαστική Διαχείριση Πόρων σε Κατανεμημένα Συστήματα Αναλυτικής Επεξεργασίας Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).

14. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Διαχείριση Κατάστασης Εκτέλεσης Εργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας Χωρίς Διακομιστή» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).

15. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Κατανεμημένη Εκτέλεση Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).

16. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σε λογισμικώς καθοριζόμενα δίκτυα (Software-Defined Networks- SDNs)» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).

17. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αλγόριθμοι ανάθεσης δικτυακών πόρων με έμφαση στη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).

18. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αρχιτεκτονικές και δικτυακοί αλγόριθμοι οπτικών δικτύων για κέντρα δεδομένων (Data Centers) μεγάλης κλίμακας» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).

Οι ανωτέρω θέσεις υποψήφιων διδακτόρων είναι άμισθες εκτός των θέσεων για τα ερευνητικά θέματα 16-18, οι οποίες θα είναι αμειβόμενες στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.

Δεκαοχτώ θέσεις υποψηφίων διδακτόρων
Δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στην οποία αναγράφεται: ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος Επιβλέπων Καθηγητής της διδακτορικής διατριβής.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (Διπλώματος/Πτυχίου/Δ.Μ.Σ.). Για τις περιπτώσεις τίτλων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Εάν τα πιστοποιητικά του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π δεν είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσκομιστούν σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (Διπλώματος/Πτυχίου/Δ.Μ.Σ.).

4 Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Επάρκεια αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής που έχει προσφερθεί στην αγγλική γλώσσα.

6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο Επιβλέπων Καθηγητής υποχρεούται να υποβάλει εισήγηση περί της αποδοχής του ενδιαφερομένου.

7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές στο Τ. Π. και Τ. β) Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, γ) Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο, και δ) Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το υπόδειγμα εγγράφου του Τμήματος.

8. Έγκριση του θέματος της διδακτορικής διατριβής από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος (όπου απαιτείται).

9. Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του.

Φάκελοι υποψηφιότητας

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κριθούν από τριμελή επιτροπή ανά γνωστικό αντικείμενο, η οποία καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και στη συνέχεια, υποβάλλει υπόμνημα στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου και μπορεί να συνυπολογίσει στην κρίση της την ακαδημαϊκή επίδοση, την εργασιακή εμπειρία, τη συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται:

  • O επιβλέπων της διατριβής
  • Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής
  • Η γλώσσα συγγραφής της διατριβής

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως 31/05/2021 στη γραμματεία του τμήματος (τηλ. Γραμματείας 2231066923).

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από το Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες
Δέκα θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες από τη ΔΕΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Δείτε ακόμη
Θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ 
Χορήγηση δύο ανταποδοτικών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες: Από το ΕΜΠ 
Θέσεις άμισθων υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων με 4 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές: Από το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση