Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η κατανομή 17.008 προσλήψεων στο Δημόσιο: Το έγγραφο με την ΠΥΣ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η κατανομή 17.008 προσλήψεων στο Δημόσιο: Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που περιέχει την κατανομή.

Η κατανομή 17.008 προσλήψεων

Σε διαβίβαση της πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 – ΠΥΣ 26/31-10-23 – τροποποίηση των υπ’ αρ. 42/30-9-20, 50/4-11-21 και 31/279-22 Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν να κάνουν με κανόνα 1 προς 1, (για κάθε μία αποχώρηση υπάρχει μία νέα πρόσληψη προέβη το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία έχουμε την κατανομή των 17.008 θέσεων τακτικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα το ΥΠ.ΕΣ. κοινοποίησε (υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 18414/7-11-2023 διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024) σε όλα τα Υπουργεία, την υπ. αριθμ. 26/31.10.2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δεκαεπτά χιλιάδων οκτώ (17.008) θέσεων τακτικού προσωπικού και

Β. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος για το έτος 2024 προσδιορίζεται σε είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (22.344) προσλήψεις.

Καθορισμός θέσεων άρ. 6 του Ν.4765/2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Στον Πίνακα Α.2. αποτυπώνεται η κατανομή, ανά Υπουργείο και νομικά πρόσωπα αυτού, ανά Ανεξάρτητη Αρχή και ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, του προβλεπόμενου κατά το άρθρο 6 του Ν.4765/2021 (Α΄6) ποσοστού 12% επί των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α` 133) έτους 2024, το οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αντιστοιχεί συνολικά σε τετρακόσιες εβδομήντα επτά (477) θέσεις και καλύπτεται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Ενδεικτικά θα έχουμε 5.050 μόνιμους διορισμούς στο τομέα της Υγείας και 1.180 μόνιμους διορισμούς ιατρικού προσωπικού σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Δείτε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024

Δείτε την Κατανομή προσλήψεων στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου-ΠΥΣ

__________________________________

Οι Φορείς κατανομής

 • Κυβερνητικοί – Πολιτειακοί φορείς
 • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
 • Επιτροπή Ανταγωνισμού
 • Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 • Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
 • Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Τουρισμού
 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δείτε επίσης

Οι 8.240 προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 14.11.2023 ανά κλάδο, δομή και Φάση πρόσληψης 

Προτάσεις από ΟΟΣΑ για σύστημα διορισμών-αξιολόγησης εκπ/κών και για όλες τις βαθμίδες εκπ/σης ζήτησε το Υπ. Παιδείας 

Ενταξη Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο μητρώο ΕΟΠΠΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση