Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4625/2019: Μεταφορά μαθητών – Διακριθέντες αθλητές – ΕΑΠ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4625/2019: Μεταφορά μαθητών – Διακριθέντες αθλητές – ΕΑΠ  – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 139 – 31.08.2019 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Νόμος 4625/2019

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 139 – 31.08.2019 ο νόμος 4625/2019:Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις”, στον οποίο υπάρχουν στα άρθρα 15, 16 και 17 τρεις (3) διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα

  • Αρθρο 15 – Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020
  • Αρθρο 16 – Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών
  • Αρθρο 17 – Διάταξη περί ΕΑΠ

Αναλυτικά

Aρθρο 15

Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2019 – 2020 διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων,

η Οικονομική Επιτροπή μπορεί,

κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30.6.2020.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,

β) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών,

γ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,

δ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς,

η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2020, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2019.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν και πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2019 – 2020, μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της 50025/2018 (Β΄ 4217) κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

Aρθρο 16

Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών

1.α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά τον χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παραγρά- φου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

β. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999,

αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999,

εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων, έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

2. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Aρθρο 17

Διάταξη περί Ε.Α.Π.

Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον το επιθυμούν, απαλλάσσονται από το σύνολο των διδακτικών, διοικητικών και ερευνητικών καθηκόντων τους στα Α.Ε.Ι. ή στα ερευνητικά κέντρα όπου υπηρετούν.

Η απαλλαγή επέρχεται με μόνη τη δήλωση του ενδιαφερομένου, που απευθύνεται στο οικείο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο και κοινοποιείται στη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π..».

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Δείτε επίσης

Μεταπτυχιακά ΕΑΠ: Αιτήσεις για 32 Προγράμματα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών: Οι 6 συναντήσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ

Εγγραφές σε ΔΙΕΚ: Από 02/09 έως 09/09/2019

Νέο σχολικό έτος: 11 άμεσες ενέργειες | Εγγραφο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση