Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήματα Ενταξης-Εφημερίες: Το νομοθετικό πλαίσιο όπως διαμορφώνεται από Π.Δ, Αποφάσεις και Εγκυκλίους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήματα Ενταξης-Εφημερίες: Το νομοθετικό πλαίσιο όπως διαμορφώνεται από Π.Δ, Αποφάσεις και Εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τμήματα Ενταξης-Εφημερίες

Σχετικά με ερωτήματα αναφορικά με τον αν απαλλάσσονται εφημεριών οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ενταξης, παραθέτουμε ακολούθως το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται από Προεδρικά Διατάγματα, Αποφάσεις και Εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να υπάρξουν από το ΥΠΑΙΘ επικαιροποιημένες διευκρινίσεις επί του θέματος.

Α. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) – ΦΕΚ Β 5009/27-10-2021 – 134960 /Δ3 ΚΥΑ – τα μέλη των ΕΔΥ μεταξύ των οποίων είναι και ένας εκπαιδευτικός ΕΑΕ του Τμήματος Ένταξης ή, αν δεν υπάρχει, ένας εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή ένας εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στη σχολική τους μονάδα που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΥ.

Συγκεκριμένα

ΦΕΚ Β 5009/27-10-2021 – 134960 /Δ3 ΚΥΑ

Η παρ. 9 του άρθ. 2 της υπ. αριθμ. 134960 /Δ3 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β 5009/27-10-2021 “Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών”, αναφέρει:

9. Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. των περ. β΄, γ΄ και δ΄ μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των Ε.Δ.Υ. ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι.

Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στη σχολική τους μονάδα που παρεμποδίζουν το έργο τους στην Ε.Δ.Υ..

Δείτε το ΦΕΚ Β 5009/27-10-2021

Β. Το αυτό ίσχυε και στην περίπτωση των ΕΔΕΑΥ, πριν μετασχηματισθούν σε ΕΔΥ, όπου ο Κανονισμός Λειτουργίας τους  – Υ.Α υπ. αριθμ. 17812/Γ6/07-02-2014 (ΦΕΚ 315/12-02-2014 τ.Β)προέβλεπε πως:

“Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΕΑY”..

Γ. Διευκρινίσεις επί της παραπάνω πρόβλεψης του κανονισμού των ΕΔΕΑΥ παρασχέθηκαν την 7η Φεβρουαρίου του 2018  – Εγκύκλιος 21442/Δ3/07/02/2018 – από τον τότε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής κο Π. Κασσιανό, σύμφωνα με τις οποίες δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα νομοθεσία η απαλλαγή από την υποχρέωση των εφημεριών των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ενταξης.

Συγκεκριμένα

Εγκύκλιος 21442/Δ3/07/02/2018

Η υπ. αριθ. πρωτ. 21442/Δ3/07/02/2018 Εγκύκλιος του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης της Ειδικής Αγωγής κου Π. Κασσιανού

Θέμα: “Απαλλαγή από εφημερία”

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας, στα οποία έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ με βάση την υπ΄Αριθμ. 17812/Γ6/07-02-2014 (ΦΕΚ 315/12-02-2014 τ.Β) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ότι:

Άρθρο 2 – Νόμιμη Σύσταση− Πρωτόκολλο Συνεργασίας

«3. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των ΕΔΕΑΥ ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΕΑΥ.».

Επιπλέον στο άρθρο 12 του ΠΔ 79/2017, (ΦΕΚ 109Α) ορίζεται ότι:

Άρθρο 12  – Εφημερία

«4. Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος που δικαιολογεί την αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του εκπαιδευτικού.»

Σύμφωνα με τα ως άνω περιγραφόμενα ο/η εκπαιδευτικός του Τ.Ε ως μέλος της ΕΔΕΑΥ, δεν απαλλάσσεται από τις εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα του, παρά μόνο αν παρεμποδίζεται το έργο του στην ΕΔΕΑΥ και μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή /ντριας της σχολικής μονάδας.

Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η απαλλαγή από την υποχρέωση των εφημεριών των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε το Π.Δ 79 /2017-ΦΕΚ 109 Α  

Δείτε σχετικά

Τι ισχύει για τις Εφημερίες και την Επιτήρηση μαθητών στο σχολείο 

Οδηγίες για Εφημερίες: Εγκύκλιος Υφυπουργού Παιδείας για αυστηρή τήρηση και ορθή εφαρμογή 

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές

Ασκηση ιδιωτικού έργου: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για 10ωρο και εμπορική ιδιότητα-Αμοιβές | Παράθεση νομοθεσίας 

Διευκρινίσεις αξιολόγησης μαθητών Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου για Μαθησιακές Δυσκολίες από τα ΚΕΔΑΣΥ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση