Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκηρύξεις 1ΓΕ-2ΓΕ: Επισημάνσεις σύμφωνα με το ΑΣΕΠ και ΥΠΑΙΘ για υποβολή δικαιολογητικών και αίτηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Προκηρύξεις 1ΓΕ-2ΓΕ: Επισημάνσεις σύμφωνα με απαντήσεις του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας για την υποβολή δικαιολογητικών και την ηλεκτρονική αίτηση ΑΣΕΠ  – Από την ομάδα του especial.gr.

Προκηρύξεις 1ΓΕ-2ΓΕ

Σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, για τις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 και την υποβολή δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το especial.gr παραθέτει αναλυτικά τις απαντήσεις, επί σχετικών θεμάτων της διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών που έδωσε το ΑΣΕΠ και το ΥΠΑΙΘ, για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ/2019 Ειδικής Αγωγής.
Η παράθεση των ακόλουθων επισημάνσεων πιστεύουμε πως θα βοηθήσει τους/τις υποψήφιους/ες στη διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών στις Δ/νσεις και στην ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ.

Προκηρύξεις 1ΓΕ-2ΓΕ

Δείτε αναλυτικά

Γενικώς
Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης Αίτησης υποψηφίου στο ΑΣΕΠ λόγω λάθους στην καταχώριση στοιχείων ή προσόντων. Απλώς στην περίπτωση αυτή, π.χ αν ένα Σεμινάριο ή πτυχίο ή μια καταγραφή προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της προκήρυξης, δεν θα μοριοδοτείται.
Προϋπηρεσία
1. Το ΑΣΕΠ θα μετρήσει μόνον μήνες και όχι ημέρες.
2. Ο κάθε μήνας θα υπολογίζεται 30 ημέρες.
3. Αν ο υποψήφιος δηλώσει λιγότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του υποψηφίου και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει το ΟΠΣΥΔ.
4. Αν ο υποψήφιος δηλώσει περισσότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του ΟΠΣΥΔ και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει ο υποψήφιος, την οποία και θα αφαιρέσει.
5. Ουδείς υποψήφιος θα απορριφθεί για την μη ορθή καταγραφή της προϋπηρεσίας εκ μέρους του.
6. Η Προϋπηρεσία μεταφέρεται ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ από το πρώτο πτυχίο του υποψηφίου με το οποίο απασχολήθηκε και κατέγραψε προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση.
Π.χ.: Υποψήφιος με πτυχίο δασκάλου κατέγραψε προϋπηρεσία από το 2004 έως το 2017.
Το 2018 απέκτησε πτυχίο Φιλολόγου με το οποίο κατέγραψε προϋπηρεσία ως Φιλόλογος από το 2018 έως το 2019, δηλαδή για ένα έτος.
Ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση αυτή τη στιγμή ως Φιλόλογος.
Η Προϋπηρεσία που θα του προσμετρηθεί θα είναι 13 έτη ως Δάσκαλος και 1 έτος ως Φιλόλογος. Δηλαδή ως Φιλόλογος θα έχει προϋπηρεσία 14 ετών, αλλά και ως Δάσκαλος θα έχει προϋπηρεσία 14 ετών.
Επικυρώσεις
1. Το ΑΣΕΠ δέχεται Φωτοαντίγραφα, χωρίς Επικύρωση, Επικυρωμένων Ξενόγλωσσων τίτλων.
2. Οι Επικυρώσεις από Δικηγόρο πριν το 2013 ισχύουν.
Ξένες Γλώσσες
1. Οι υποψήφιοι για τους τίτλους Ξένων Γλωσσών που δεν διαθέτουν αντιστοίχιση επιπέδου, θα πρέπει να απευθύνονται στον Φορέα Εκδοσης προκειμένου να δοθεί από εκεί η αντιστοίχιση.
2. Αν ο τίτλος Σπουδών σε χώρα της αλλοδαπής απεκτήθη σε άλλη γλώσσα εκτός αυτής της χώρας , απαιτείται Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή αντίστοιχο ΦΕΚ που να προσδιορίζει τη Γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα.
3. Ολες οι Γλώσσες γίνονται δεκτές. Οι διευκρινήσεις του Παραρτήματος Γ της Προκήρυξης αναφέρονται μόνον για τις Ξένες Γλώσσες που εντάσσονται σε κλάδους.
Σεμινάρια
1. Το σεμινάριο επιμόρφωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 μήνες, με αναγραφή στη βεβαίωση της ημεροχρονολογίας έναρξης και λήξης.
2. Η ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί να μοριοδοτηθεί ως Σεμινάριο αρκεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις μοριοδότησης.
Ταυτότητα
1. Τα στοιχεία Ταυτότητας θα πρέπει να είναι τα ίδια και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης.
Αιτήσεις
1. Οσες οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ τόσες και οι Αιτήσεις και τα Παράβολα.
ΣΑΕΠ
 1. Τα Μεταπτυχιακά αναγνωρισμένα από ΣΑΕΠ δεν λαμβάνονται υπόψη από το ΑΣΕΠ.
ΚΕΠΑ – ΔΟΑΤΑΠ
1. Για ΚΕΠΑ – ΔΟΑΤΑΠ δεν υπάρχει δέσμευση ΑΣΕΠ, αλλά ο υποψήφιος του οποίου π.χ. η έκδοση τίτλου εκκρεμεί μπορεί να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με τον αριθμό της αίτησης προς ΚΕΠΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, για να έχει δικαίωμα ένστασης. Χωρίς να έχει κατατεθεί κάποιο έγγραφο δεν μπορεί να υποβάλλει ούτε ένσταση.
Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις
1. Θα γίνουν δεκτά από το ΑΣΕΠ Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις προσόντων, οι οποίες θα αναγράφουν την επιτυχή ολοκλήρωση εντός προθεσμίας Αιτήσεων ΑΣΕΠ.

Η νόμιμη εξουσιοδότηση αφορά οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.

_____________

Προκηρύξεις 1ΓΕ-2ΓΕ

Για την αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ήδη εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ – https://opsyd.sch.gr

2. Με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου συμπληρώνεται η Αίτηση και επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, όπως ακριβώς καθορίζεται στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ και στην πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ.:

(α) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι του εντύπου: Καταγράφονται τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ, τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας.

(β) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ του εντύπου: Καταγράφονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλονται για πρώτη φορά και δηλώνεται το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα.

(γ) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ του εντύπου: Καταγράφονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλονται για επικαιροποίηση / τροποποίηση / συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ.

3. Κατατίθενται:

(α) Πρωτότυπη υπογεγραμμένη Αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά και

(β) Ενα φωτοαντίγραφο της Αίτησης.

4. Για την κατάθεση της αίτησης – δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν όποιο φυσικό πρόσωπο επιθυμούν.

5. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης αν δεν υπάρχει κάποιο μοριοδοτούμενο κοινωνικό κριτήριο (τέκνα ή αναπηρίες).

6. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει συμπληρωματική αίτηση υποβολής δικαιολογητικών στην περίπτωση που επιθυμεί να προσθέσει ή να διορθώσει κάτι σε σχέση με την αρχική αίτηση.

7. Οι υποψήφιοι άρρενες θα πρέπει να αναζητήσουν οπωσδήποτε το Απολυτήριο Στρατού και να το καταθέσουν.

Γενικές επισημάνσεις

1. Η τελευταία ημέρα της Ηλεκτρονικής Αίτησης στο ΑΣΕΠ είναι και η τελευταία ημέρα απόκτησης προσόντων ή μοριοδούμενων κριτηρίων για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού.

2. Η τελευταία ημέρα της Αίτησης υποβολής δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις είναι και η τελευταία ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών αυτών, τα οποία απεκτήθησαν έως την τελευταία ημέρα της Ηλεκτρονικής Αίτησης στο ΑΣΕΠ.

Παράδειγμα 1o:

Λαμβάνει υποψήφιος/α εκπαιδευτικός πιστοποίηση γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις 23/05/2019. Αυτή μπορεί να την συμπεριλάβει στην Ηλεκτρονική Αίτηση ΑΣΕΠ έως την καταληκτική για εκπαιδευτικούς ημερομηνία 24 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και να την καταθέσει στην Διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για εκπαιδευτικούς, Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Παράδειγμα 2o:

Υποψήφιος/α ΕΒΠ αποκτά τέκνο την καταληκτική ημερομηνία Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στο ΑΣΕΠ. Το τέκνο το δηλώνει την ίδια ημέρα, την καταληκτική, στο ΑΣΕΠ και έχει περιθώριο να προσκομίσει δικαιολογητικά έως την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στις Δ/νσεις.

Παράδειγμα 3ο:

Υποψήφιος/α αποκτά τίτλο Ξένης Γλώσσας μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής αίτησης ΑΣΕΠ. Αυτόν τον τίτλο δεν θα μπορέσει να τον αναφέρει στην ηλεκτρονική αίτηση ΑΣΕΠ και φυσικά δεν έχει νόημα να τον καταθέσει στη Δ/νση κι ας μην έχει εκπνεύσει η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών.

Προσοχή!!

1. Το ΑΣΕΠ κατά την επεξεργασία των αιτήσεων διασταυρώνει τα στοιχεία, τα οποία δήλωσε ο υποψήφιος με ότι είναι καταχωρισμένο στο ΟΠΣΥΔ και μόνον. Οτι δεν έχει καταχωρισθεί, ακόμα και από λάθος του υπαλλήλου, δεν λαμβάνεται υπόψη και ας το έχει καταθέσει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ο υποψήφιος.

2. Το παράβολο της ηλεκτρονικής αίτησης ΑΣΕΠ να καταβληθεί έως την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων και να τσεκαρισθεί αν όντως πληρώθηκε.

__________________

Προκηρύξεις 1ΓΕ-2ΓΕ

Αιτήσεις – Προθεσμίες

1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)
Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών (στις Δ/νσεις Εκπ/σης) – Από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο www.asep.gr – 15/01/2020 έως 03/02/2020 και ώρα 14:00
2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)
Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών (στις Δ/νσεις Εκπ/σης) – Από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο www.asep.gr – 05/02/2020 έως 24/02/2020 και ώρα 14:00

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ:

Η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.
Η 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

Προκηρύξεις 1ΓΕ-2ΓΕ

Επίσης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι με την αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) Πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά:

α) οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.» και

β) οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, στο πλαίσιο της αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) «Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.».

 Δείτε σχετικά βοηθητικά links

Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

ΑΣΕΠ Ανακοίνωση: Για προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019
ΦΕΚ 1ΓΕ και 2ΓΕ/2019: Αιτήσεις 15 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2020 και 5 έως 24/02/2020
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής: Για υποβολή δικαιολογητικών για 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

Νέο!

Διάταξη πτυχίων Κολλεγίων: Δεκτά θα γίνονται από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών
Τριετής αποκλεισμός όσων διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Ρύθμιση στη Βουλή

Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΠΕΑΔ για Προκήρυξη 2Γ/2019: Σημαντική εξέλιξη που περιμέναμε χρόνια
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων: Υπόμνημα στην Υπουργό Παιδείας για το ζήτημα του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών: Για ποιο λόγο δεν δίδεται λύση στο μείζον θέμα του κλάδου;

Επίσης

Τα τελευταία νέα για μόνιμους διορισμούς
Περιοχές προτίμησης διορισμού: Κατάλογος σχολείων Νομών-Δήμων
Υπερωρίες ΑΣΕΠ: Για Προκηρύξεις 1ΓΕ & 2ΓΕ Γενικής, 4ΕΑ & 5ΕΑ Ειδικής και ενστάσεις 3ΕΑ Ειδικής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

20 Σχόλια

 1. Γιώργος σε

  Όσοι έχουν ήδη υποβάλει δικαιολογητικά για την ειδική αγωγή και ως εκ τούτου όλα τους τα προσόντα είναι καταχωρημένα και επικυρωμένα στον ΟΠΣΥΔ τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουν ;;;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Πρέπει να επικοινωνήσετε με την οικεία Διεύθυνση να σας κατευθύνει.

 2. ΧΡΥΣΟΥΛΑ σε

  Καλημέρα κε Βούγια
  Τον Μαίο 2019 έκανα εγγραφή στον ΟΠΣΥΔ αλλά δεν πρόλαβα να κάνω την διαδιακασία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην δευτεροβάθμια.
  Στην αίτηση κατάθεσης πρέπει να συμπληρώσω την υποενότητα ΙΙ μόνο ;
  Ευχαριστώ

 3. Δέσποινα Πασσά σε

  Καλησπέρα κύριε Βούγια, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τους τίτλους γλωσσομάθειας και συγκεκριμένα για το Cambridge Proficiency. Αυτό αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, βέβαια πάνω στο πιστοποιητικό δεν αναγράφεται πουθενά διότι είναι του 2001. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά μ’ αυτό; Σας ευχαριστώ πολύ!

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Δεν νομίζω αλλά πρέπει να σας απαντήσει και το ΑΣΕΠ σ αυτό.

 4. Νικόλαος Τσιμινικίδης σε

  Σχετικά με το ΔΟΑΤΑΠ, η έκδοση τίτλου εκκρεμεί ..
  Που θα καταθέσω Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης προς ΔΟΑΤΑΠ, για να έχω δικαίωμα ένστασης.
  Θα πρέπει να το δηλώσω στην αίτηση ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ; Στην υποενότητα ΙΙ ή ΙΙΙ.

 5. ΓΙΩΡΓΟΣ σε

  Κύριε Βούγια ,επειδή το ΔΟΑΤΑΠ αυτό τον καιρό ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται για την προκήρυξη 2ΓΕ /2019, θα θέλαμε να μάθουμε από που προκύπτουν οι επισημάνσεις του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που έχετε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα σας. Προέρχονται από κάποιο επίσημο έγγραφο ή ιστότοπο του ΑΣΕΠ ή του Υπουργείου Παδείας ή από κάπου αλλού; Ώστε να μπορέσουμε να το επικαλεστούμε νομικά.

 6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ σε

  Κύριε Βούγια καλησπέρα,με το οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης ενοούνται τα σχολεία γιατί δεν κατάλαβα??
  και όσων αφορά την αίτηση αυτήν που καταθέσαμε ηλεκτρονικά την ίδια την εκτυπώνουμε και την καταθέτουμε και μαζί με τα δικαιολογητικά ή καταθέτουμε κάποια άλλη??ευχαριστώ

 7. Aris Kontogian σε

  Καλησπέρα. Μια ερώτηση να σας κάνω. Εχω διδακτορικό από Hνωμ. Βασίλειο και το αντίστοιχο ΔΟΑΤΑΠ.

  Τί δικαιολογητικά να προσκομίσω; Φωτοτυπία του πτυχίου στα Αγγλικά και φωτοτυπία του αντίστοιχου ΔΟΑΤΑΠ? Αρκούν αυτά; Γιατί ακούστηκε και η πρωτη σελίδα της διατριβής αν δεν αναγράφεται ο τίτλος στα προηγούμενα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτή η σελίδα είναι προφανώς στα Αγγλικά. Θέλει μετάφραση;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 8. Δημητρης σε

  Καλημερα σας,
  μηπως γνωριζετε αν οι διαζευγμενοι αντρες παιρνουν τα μορια του τεκνου οταν εχουν την γονικη μεριμνα;
  Ευχαριστω πολυ

  • Βασίλης Βούγιας σε

   “Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του. Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους”….Αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ.

 9. ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ σε

  ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΔΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019. ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΠΟ 12-02-2020 ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΠΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑ 1Η ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
  ΑΠ’ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ.
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ, ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΩΝΤΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ Η’ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΥΤΟ ΣΑΝ ΨΕΥΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ…

 10. Μαρία Παπαδοπούλου σε

  Σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου από δοαταπ ξέρετε αν έγιναν δεκτές ενστάσεις στην 3εαε? Γιατί και στην προκήρυξη της ειδικής και στην προκήρυξη της γενικής στο φεκ έλεγε ξεκάθαρα ότι η αναγνώριση πρέπει να έχει ημερομηνία μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ευχαριστώ!!

Γράψτε μία απάντηση